Invitation til

Fremtidens digitale virksomhed

Digitalisering og Industri 4.0 – hvad er det?

 

”Digitalisering står øverst på min og resten af topledelsens dagsorden.”

- siger Niels B. Christiansen, CEO, Danfoss A/S til Berlingske 6.1.16.

 

Men hvad er digitalisering egentlig?

 

- Er det at sætte strøm til de administrative processer i virksomheden, f.eks. ved at anskaffe et nyt økonomistyrings- eller kundehåndteringssystem?

 

- eller at etablere en e-handelskanal på internettet?

 

Ja, det kan være første skridt; men digitalisering er langt mere, f.eks. at du gør dine produkter mere intelligente, så de kan gå på nettet og spille sammen med andre produkter og med data-systemer, der kan forædle data, så du kan levere nye services og dermed skabe mere værdi for kunderne.

 

Det er også digitalisering, når du bruger sociale medier til at få bedre viden om dine kunder og deres behov, og når du installe-rer robotter og dermed automatiserer din virksomhed – eller når du med kunstig intelligens bliver i stand til at simulere fremtidens arbejdssituationer, produktionsanlæg og bysamfund.

 

Og det er digitalisering, når du inddrager kunderne i designet af dit produkt, så du f.eks. får lige den udgave af en bil, som netop du gerne vil have, eller når LEGO-klodserne kan samles til at bygge netop dit husprojekt.

 

Digitalisering er ikke kun teknologi, men:

 

En systematisk gentænkning af hele virksomheden fra overordnet strategi til udvikling af produkter og services under inddragelse af mest mulig viden om kunder, markeder, teknologier og andre omgivel-sesforhold, der har betydning for virksomhedens fremtidige udvikling, og med inddragelse af kunders, medarbejderes og partneres indsigt og under udfoldelse af fantasi og realitetssans.

 

Mobile devices everywhere

Grunden til at digitalisering er så vigtig lige nu, er, at hundre-devis af millioner mennesker over hele kloden er forsynet med en smartphone med stor processorkapacitet, hukommelse og med adgang til internet og dermed kolossale mængder af just in time viden.

 

Dette skal kombineres med en eksplosion i mængden af data og ikke mindst evnen til at bearbejde dem samt en række nye, så-kaldt disruptive teknologier, dvs. teknologier, der markant ændrer spillereglerne for en branche eller hele samfundet:

 

 • Avancerede algoritmer (som skaber Uber og Airbnb)
 • Cloud computing
 • Kunstig intelligens, incl. automatisering af vidensarbejde
 • Internet of Things, dvs. intelligente produkter på nettet
 • Autonome (førerløse) køretøjer
 • Avancerede robotter og droner
 • Virtuelle verdener (augmented reality)
 • 3D-print
 • Nanoteknologi
 • Avanceret genteknologi og syntetisk biologi
 • Avancerede materialer (stærkere og lettere)
 • Nye energiteknologier, herunder lagring af energi
 • DNA- og kvantecomputing

 

Hertil kommer udbredelsen af sociale medier som platforme for såvel privat som professionel kommunikation.

 

Sociale medier og communities

Digitalisering betyder også øget gennemsigtighed – at kun-derne kommer tættere på virksomheden og involveres sig i virksomhedens udvikling og univers. Ved aktiv brug af sociale medier kan denne involvering forstærkes, hvilket både kan be-nyttes til at styrke kundernes loyalitet og til at få nyttig viden om præferencer og smag.

 

Det kunne være en lægemiddelvirksomhed, der opbygger communities for de patientgrupper, som virksomhedens præpa-rater henvender sig til. Eller en vinduesproducent, der lægger designværktøjer ud på nettet, så kunderne selv kan udforme og konfigurere den løsning, man har lyst til, samtidig med at kun-derne kan dele deres erfaringer indbyrdes.

 

Ændret rolle i værdi-systemet?

For mange underleverandører kan digitalisering åbne op for en tættere kommunikation i forhold til de næste led i de værdikæ-der, man p.t. befinder sig i. Det kan være gennem et tættere samarbejde med kunden, hvor underleverandørens viden og innovationsevne kommer til sin ret. Ultimativt kan det føre til nye roller, enten i form af en specialisering, hvor man optimerer sin niche, eller ved at man rykker op i værdikæden og rykker tættere på slutkunden. F.eks. har mange virksomheder, der alene har optrådt i et business-to-business marked, bevæget sig tættere på slutkundemarkederne gennem digitale tilbud – også som led i en branding strategi. Og som Danfoss tidligere har peget på, kan det være farligt kun at være komponent-leverandør, fordi kunderne ønsker samlede løsninger. Hvis man ikke selv kan levere den samlede systemløsning, skal man som minimum kunne spille sammen med de gængse systemer på markedet.

 

Forandringsledelse

Alt i alt udfordrer digitalisering virksomhedernes ledelse. For den innovative virksomhed er er masser af muligheder, medens ”vent og se” kan være livsfarligt i forhold til konkurrenter, der er hurtigere til at udnytte digitaliseringens muligheder – og konkurrenterne kan komme fra helt andre brancher.

 

Industrie 4.0

I Tyskland har virksomheder og politikere formuleret konceptet industri 4.0., også kaldet den 4. industrielle revolution (hvor den 1. var dampmaskinen, den 2. industrialiseringen og den 3. automatiseringen). Den aktuelle revolution tilskrives eksplosionen i data, og at data nu forbindes over nettet – fra virksomhed til virksomhed og mellem de smarte produkter indbyrdes. Også samspillet mellem mennesker og maskiner – f.eks. gennem samarbejdende robotter, kunstig intelligens og virtuelle verdener fylder meget i Industrie 4.0.

 

Set med danske øjne er digitalisering – forstået bredt - og Industrie 4.0 to sider af samme sag.

 

 

 

Digitaliseringens byggeklodser

 

Data-eksplosionen

Den aktuelle ”revolution” tilskrives eksplosionen i data, og at data nu forbindes over nettet – fra virksomhed til virksomhed og mellem de smarte produkter indbyrdes.

 

Første trin er, at data (forstået bredt som tal, lyd og levende billeder) opsamles og forbindes med omverdenen over net-tet.

 

Næste trin er, at disse data processeres og distribueres på en sådan måde, at just in time viden nyttiggøres til værdifor-øgende tjenester, f.eks. at forebygge uheld, at optimere et samlet produktionssystem (en containerterminal i Rotterdam eller Gudenåen som reservoir) eller at tilbyde kunderne helt nye for-retningskoncepter, hvor du betaler efter forbrug i stedet for at købe produktet.

 

Internet of Things

Tingenes internet (Internet of Things) forudsætter, at der ind-bygges sensorer/intelligens i produkterne, og at disse smarte produkter forbindes med internettet og dermed med hinanden og med omverdenen, hvilket åbner for nye services og forret-ningskoncepter.

 

Cyber-physical systems

Endelig kan man med modellering og simulering kombinere den fysiske verden med virtuelle verdener (cyber-physical systems), som vi kender det fra computerspil; men hvor anven-delsen udbredes til produktionsmiljøer, hvor industrioperatøren simultant kan se konsekvenserne af sine handlinger i sin hjelm/brille eller på en storskærm for ikke at tale om designop-gaver, hvor alt fra bygningsdetaljer til hele bysamfund kan simuleres.

 

Alt i alt skaber digitalisering helt nye forretningsmuligheder såsom:

 

Intelligente produkter og nye services

Forudsigelig vedligeholdelse (predictive maintenance), f.eks. at vindmøller netop serviceres, når vibrations- og/eller andre sig-naler fra nacellen indikerer, at der er behov for det. Hermed undgås overflødig (og dyr) vedligeholdelse, samtidig med at der kan sættes hurtigt ind, når der virkeligt er noget galt.

 

Nye forbrugsafhængige forretningsmodeller (serviti-zation). Der er mange eksempler på, at kunderne i stedet for at købe kan leje et produkt med indbygget intelligens, der mu-liggør, at afregningen sker efter forbrug. F.eks. har Rolls Royce et koncept for udlejning af flymotorer, ligesom Michelin tilbyder leje af dæk, hvor der i begge tilfælde betales for forbrugte kilo-metre.

 

Databaserede værdiforøgende services

Opsamlet viden muliggør, at virksomheder som Grundfos kan tilbyde kunderne en pumpeservice, hvor Grundfos ikke blot le-verer pumperne, men også driver dem for f.eks. hoteller og virksomheder, der gerne vil aflastes for at tage sig af den dagli-ge drift af bygningens infrastruktur. Når du sælger en slamslu-ger, vil du tilsvarende kunne tilbyde overvågning af slamsluge-rens brug. Et tredje eksempel er vindmøllevirksomhedernes servicekontrakter, hvor konkurrencen står om, hvem der er bedst til at forudsige vindhastigheder og til at drive vindmølle-parker effektivt.

 

Yderligere trin kan bestå i at udnytte viden fra data til at opbygge modeller og simulere produkter, processer og bypla-ner, og kunstig intelligens (artificial intelligence) kan under-støtte eksperter (læger, ingeniører, revisorer) i deres arbejdsprocesser og ultimativt helt overtage dem. Modellerne kan også benyttes til virtuelle verdener (augmented reality), som vi kender fra computerspil, men som har langt bredere anvendelser i produktion, sundhed og læring.

 

Kom i gang med strategiarbejdet

Digitalisering betyder både trusler og nye muligheder.

 

Hvad betyder et for din virksomhed?

 

Mange har en klar forestilling om, at deres virkelighed ser markant anderledes ud om 5 år. Færre har projiceret denne fremtid tilbage til i dag og dermed taget stilling til, hvad der på den korte bane skal til for at positionere sig til fremtiden.

 

Det er derfor vigtigt, at virksomhedens ledelse NU sætter gang i et strategiarbejde, der afdækker de helt konkrete styrker og svagheder/trusler og muligheder, der gør sig gældende for netop din virksomhed.

 

”Det er meget vigtigt at forstå, hvor intelligensen – eller kontrollen – befinder sig. Med intelligensen følger forretningsmulighederne.  Det er en stor fordel at levere komponenterne; men hvis du kun er komponent-leverandør, er det ikke sjovt på sigt.”

 

- siger Niels B. Christiansen, CEO Danfoss A/S til Berlingske 18.1.16.

 

 

 

 

Checkliste for digitalisering

 

I det følgende er beskrevet, hvilke udfordringer virksomheder-ne skal kunne adressere, og hvordan digitalisering kan under-støtte en 360 graders gentænkning af virksomhedens funktioner.

 

Ny strategi

 • Tilpasning af vision og mission til ændrede markeds- og industri-betingelser
 • Kundernes langsigtede behov
 • Ændringer i omgivelserne
 • Disruptive technologies – hvad truer din virksomhed?
 • Analyser dine data og afdæk potentiale for nye, datadrevne beslutninger og services
 • Modellering/simulering – fremtidsscenarier
 • Ekspertsystemer/kunstig intelligens
 • Fremtidens forretningsmodeller
 • Sourcing strategi – hvad er core? Hvad kan overlades til andre?
 • Geopolitiske aspekter – hvor er markederne? Hvor er det smart at producere? Økonomiske og politiske risici?
 • CSR og andre etiske aspekter.

 

Kundeinddragelse

 • Engager kunderne i virksomheden/produktet (ex. Design din gen bil, vælg selv styresystem på pc’en etc.)
 • Brug kundeanalyser og sociale medier til at afkode behov og præferencer
 • Giv kunden en bedre brugeroplevelse
 • Gør kunden I stand til selv at udvikle videre på dit produkt
 • Opbyg communities og øko-systemer.

 

 

Salg og markedsføring

 • Hvordan effektiviserer du dit salg?
 • Valg af kanaler og medier, herunder sociale medier
 • Digitalisering af marketing
 • Branding
 • Fremtidige servicebehov
 • Servicestrategi
 • e-business strategi

 

Produktudvikling

 • Produktudvikling i samarbejde med kunder, forretningspartnere, videnrådgivere
 • Modellering og simulering

 

Intelligente produkter

 • Sensorer i produkter, materialer og processer
 • Internetforbundne (connected’e) kommunikationsløsninger
 • Indlejrede systemer Dataopsamling, kommunikation, lokal pro-cessing og analyser, aktuatorer
 • Kognitive løsninger
 • Energiforsyning til sensorer/produktet (energy harvesting)
 • Kvalitetssikring
 • Sikkerhed

 

Smarte produktionsprocesser

 • Optimering af processer (herunder lean)
 • Brug af virtuelle verdener – augmented reality
 • Automatisering
 • Avancerede robotter – vision – man-machine
 • Individualisering af masseproduktion  – mass customization
 • Dataopsamling – Logning, på batch eller emne-niveau
 • Kvalitetssikring
 • Sikkerhed
 • Sourcing
 • 3D-printing

 

Optimal drift

 • Operations
 • Styring af egne faciliteter (Facility management)
 • Energi- og komfortstyring
 • Ressourcestyring (cirkulær økonomi)
 • Fysisk sikkerhed

 

Optimal logistik

 • Optimering af forsyningskæder
 • I forhold til leverandører
 • Internt i virksomheden
 • I forhold til distribution
 • Lagerstyring
 • Optimer logistik processer på tværs af værdikæden
 • Lagerstyring
 • Integration med transportservices
 • Track & tracing
 • Virksomhed-til-virksomhed samarbejder

 

Nye services

 • Service som basisydelse eller i tillæg til produkt
 • Lokationsbestemte tjenester – kontekst afhængig kommunikation
 • Efter salg service
 • Overvågningsservices – baseret på løbende dataopsamling og egne aggregerede data/ekspertsystemer
 • Facility management (for andre)
 • Full service baseret på datamining

 

Håndtering af interne ressourcer

 • Økonomi- og ressourcestyring
 • Finansiering
 • HR-værktøjer
 • Employers branding
 • Allokering af personaleressourcer
 • Skema- og vagtplanlægning
 • Kompetence-mapping og –udvikling
 • Målstyring
 • Læring

Indesmatech is the official rep. for Intel PSG in Denmark

Indesmatech ApS

Scion DTU

Diplomvej 381

2800 Kgs. Lyngby